Vedtægter

København, den 12. januar 2018

Selskabet for PsykoterapiSelskabet er stiftet ved stiftende generalforsamling den 6. december, 2017.
Selskabets navn er ”Selskabet for Psykoterapi - SFP”.
Selskabets hjemsted er København.

 

Præambel

Selskabet for Psykoterapi (SFP) er et bredt fagligt forum for alle med en faglig interesse i samtale- og psykoterapi. SFP henvender sig til professionelle og praktiserende udøvere af psykoterapi: uddannede psykoterapeuter, psykologer,præster, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre, som har en relevant faglig begrundet interesse i samtale- og psykoterapi.

Selskabet for Psykoterapi vil alene have fokus på stimuleringen af og refleksion over de professionelle udøvendes faglige færdigheder som terapeuter i den sammenhæng det samtale- og psykoterapeutiske virke foregår i.

De enkelte kvalificerede uddannelsesinstitutter er de første til at kende udviklingen i faget inden for deres egen specifikke retning, de første til at forstå betydningen af ny forskningsbaseret viden inden for deres egen opfattelse og forståelse af disciplinen og de første til at sikre, at ny viden indarbejdes i uddannelserne.

Selskabet for Psykoterapi vil i samarbejde med medlemmerne og medlemsorganisationerne arrangere fyraftensmøder, konferencer, kurser og netværk for sine medlemmer, hvor erfaringsudveksling, ny teori, nye metoder, filosofi og samfundsteori samt spændende undervisningstiltag inden for de forskellige terapeutiske retninger bliver drøftet med henblik på at muliggøre en fortsat og kvalificeret udvikling af samtale- og psykoterapeutisk praksis.

Et højt fagligt niveau i samtale- og psykoterapi kan først og fremmes sikres gennem et højt uddannelsesniveau i både grunduddannelsen som psykoterapeut og i efteruddannelsen af uddannede psykoterapeuter.

Et medlemskab af Selskabet for Psykoterapi forpligter medlemmet, organisationen eller arbejdspladsen til at følge et etisk regelsæt, der harmonerer med det etiske regelsæt i Dansk Psykologforening.

Selskabet for Psykoterapi har alene fokus på den professionelle udøvelse af samtale- og psykoterapi. En dygtig terapeut har en kvalificeret efteruddannelse fra et uddannelsesinstitut, der lever op de 12 tværministerielle retningslinjer fra 2004 eller besidder tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis, kender sine egne styrker og svagheder, sin teori og sine metoder, har en veludviklet fornemmelse for sine klienter, er ikke bange for at tale om de problemer han eller hun oplever i samarbejdet med sine klienter, forstår den samfundsmæssige sammenhæng og den kultur klienters problemer eksisterer og produceres i samt stiller sig til disposition med sine kvalifikationer i respekt og omsorg for klienten.

Det er gennem det velkvalificerede daglige faglige arbejde, samtale- og psykoterapeuten kan opnå anerkendelse ikke alene hos klienten og dennes pårørende, men også hos de offentlige myndigheder og blandt kolleger, administratorer og politikere det sted, man arbejder.

Medlemmer af Selskabet for Psykoterapi har ret til at anføre ”Medlem af Selskabet for Psykoterapi - MSFP” på sit visitkort.

 

Vedtægter

  

§1.

Selskabets formål er:

 • at arbejde for et højt fagligt niveau for udøvelse af samtale- og psykoterapeutisk praksis
 • at anerkende de forskellige psykoterapeutiske retningers forskellighed, og at give medlemmerne mulighed for at lade sig inspirere heraf gennem workshops og foredrag
 • at medvirke til at borgerne tilbydes den bedst muligt kvalificerede samtale- og psykoterapi
 • at stimulere interessen for samtale- og psykoterapi i mange forskellige sammenhænge
 • at invitere til refleksion over samtale- og psykoterapis mange aspekter
 • at arbejde i overensstemmelse med selskabets præambel

§2.

Som medlem kan optages:

Stk. 1.

Personer, der kan dokumentere at have gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse, eller som gennem sit virke har opnået tilsvarende faglige psykoterapeutiske kvalifikationer, og som gennem brugen af psykoterapeutiske metoder i sit professionelle virke har vist sig kvalificeret og ansvarlig i forhold til sine klienter,

Stk. 2.

Personer, der er under videreuddannelse til samtale- og psykoterapeut.

Stk. 3.

Personer, der har en fagligt begrundet interesse for samtale- og psykoterapi, og som i deres daglige virke har relevante berøringsflader med samtale- og psykoterapi.
Man ansøger individuelt og fagligt begrundet om at blive medlem af Selskabet.

Stk. 4.

Institutter, der uddanner psykoterapeuter indenfor en af de af Selskabets bestyrelse anerkendte psykoterapeutiske retninger. Instituttet ansøger direkte bestyrelsen om opnåelse af medlemskab og skal på tro og love erklære, at de lever op til de i 2004 fastsatte ministerielle kriterier og kvalitetskrav.

Stk. 5.

Organisationer og arbejdspladser der arbejder for at fremme samtale- og psykoterapi som en relevant behandlingsmetode og/eller som har samtale- eller psykoterapeuter ansat i deres virksomhed.

Bestyrelsen påser, efter en vurdering, hvorvidt en individuel ansøger, en organisation eller et institut opfylder optagelsesbetingelserne. Hvis en ansøger ikke opfylder betingelserne for medlemskab af SFP angiver bestyrelsen, hvad der måtte mangle for at opnå medlemskab af SFP.


§3.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted i april kvartal.

Dagsorden for en ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om selskabets virke i det forudgående år. Beretningen skal godkendes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af et af bestyrelsen godkendt regnskab for det forudgående år og budget for det indeværende regnskabsår. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab og budget skal godkendes af generalforsamlingen.
 4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår for individuelle medlemmer, uddannelsesinstitutter, arbejdspladser og organisationer
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne. Forslag skal være udsendt til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen på mail. Forslag fra medlemmerne skal sendes til formanden 4 uger før generalforsamlingen på mail.
 6. Valg af formand/forkvinde. Valget gælder for 2 år, og der kan ske genvalg.
 7. Valg af bestyrelse. 2 medlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal. Valget gælder for 2 år, og der kan ske genvalg. På lige årstal vælges to individuelle medlemmer og en fra uddannelsesstederne, arbejdspladser og organisationer og på ulige årstal vælges et individuelt medlem og to fra uddannelserne, arbejdspladser, institutionerne og organisationer. Indtil der er et tilstrækkeligt medlemsgrundlag, kan der dispenseres fra denne regel.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - en fra hver gruppe jfr. pt.7. Valget gælder for 2 år, og der kan ske genvalg.
 9. Valg af to bilagskontrollanter. Valget gælder for 2 år, og der kan ske genvalg.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen forudsætter 3 måneders medlemskab. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt afgivet til et stemmeberettiget fremmødt medlem. Der kan kun gives én fuldmagt til hvert stemmeberettiget fremmødt medlem.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte inkl. stemmer ved fuldmagt.

Dagsorden med forslag skal udsendes til medlemmerne på mail senest 14 dage før en generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen om indkaldelse.


§4. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, der enten har en uddannelse i psykoterapi, er under uddannelse til psykoterapeut eller på anden måde arbejder med menneskers udvikling.

Bestyrelsen varetager selskabets daglige drift i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinjer og selskabets præambel.

Formanden fordeler arbejdsopgaverne i bestyrelsen.

Formanden tegner foreningen udadtil.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Der kan kun træffes beslutninger vedrørende punkter, der er opført på dagsordenen, medmindre hele bestyrelsen er til stede og beslutningen træffes i enighed.

Bestyrelsen hæfter alene med foreningens formue. Der kan ikke gøres et personligt erstatningsansvar gældende mod bestyrelsen for udøvelse af bestyrelseserhvervet.

Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed. Formanden indkalder til møde med anførelse af dagsorden.

2 bestyrelsesmedlemmer kan anmode formanden om at indkalde bestyrelsen. Anmodningen skal begrundes og ledsages af et forslag til dagsorden.

Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne.

Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig regnskabsførelse, og for revision af regnskabet.
Bestyrelsen skal altid have generalforsamlingens godkendelse, såfremt det besluttes at give vederlag til bestyrelsesmedlemmer og til formanden. Beslutningen kan ikke træde i kraft før generalforsamlingens godkendelse og ej heller vedtages med tilbagevirkende kraft.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc- udvalg til behandling af specielle arbejdsopgaver som f.eks. klager over et medlems mulige overtrædelse af selskabets etikregler.

Ad hoc-udvalgene indstiller til bestyrelsen, der træffer den endelige beslutning i alle spørgsmål. Beslutning om eksklusion af et medlem skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne.


§5. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af dato for udmeldelse. Der kan ikke ske refusion af kontingent. Ved undladelse af betaling af kontingent efter 2 erindringsskrivelser anses pågældende for udmeldt.

Hvis et medlem, en uddannelsesinstitution eller en organisations, der er medlem af SFP, groft forbryder sig mod SFPs grundlag eller etiske regler, kan bestyrelsen indstille at medlemmet eller uddannelsesinstitutionen udmeldes af SFP. Dette skal begrundes på, og endeligt vedtages af SFPs generalforsamling.


§6. Opløsning.

Foreningen kan beslutte at opløse sig ved en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte inklusive fuldmagterne stemmer for opløsning af foreningen.

En eventuel formue udbetales til støtte for forskning i de psykoterapeutiske metoder eller til støtte af andet relevant psykoterapeutisk arbejde i Danmark.

Således besluttet på den stiftende generalforsamling.

København den 6. december 2017

Opdateret på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Snekkersten søndag den 7. oktober 2018

Opdateret på ordinær generalforsamling afholdt i København søndag den 7. marts 2020

Opdateret på ordinær generalforsamling afholdt på Zoom lørdag den 13. marts 2021

Underskrevet af deltagerne i den stiftende generalforsamling:

 

Martin Nevers
Martin Nevers
Lasse Offenberg
Lasse Offenberg
Ole Nygård
Ole Nygård
Allan Holmgren
Allan Holmgren